กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พิมพ์


กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

               เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งเรื่องอาหาร อุปกรณ์ โรคของไก่ สามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้และยังมีรายได้เสริมรวมทั้งได้เรียนรู้ระบบการตลาด อันนำไปสู่การประกอบอาชีพและการนำไป

เผยแพร่สู่ชุมชนได้ สารเคมี  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโรงเรือนและวิธีการเลี้ยงไก่จากวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสตูล  บริษัทซีพี ให้การสนับสนุนพันธ์ไก่ไข่ ผลผลิตที่ได้นอกจากทำอาหารให้นักเรียนแล้ว  ช่วงปิดภาคเรียน

นำไปขายในชุมชนเพื่อเป็นรายได้ให้กับนักเรียนที่รับผิดชอบ


แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 มกราคม 2015 เวลา 18:39 น.