ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านในถุ้ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 22:58 น.

         22 กันยายน 2560 นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 45 คน แบ่งเป็นนักเรียน 38 คน ครู 7 คน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนประชารัฐ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาละงู
         ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านในถุ้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย พุทธศักราช 2555 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในระดับภาคมาต่ออย่างเนื่อง ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด
          นางสลิลทิพย์ ยันต์วิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบดูแลงานสภานักเรียนได้ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน และร่วมพูดคุยการจัดกิจกรรมในโรงเรียนรวมกัน พร้อมชี้แนะการทำงานให้นักเรียนเน้นการปฏิบัติจริง และทำด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าเสนอ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะได้ปฏิบัติได้และเข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา แนะนำให้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านบ่อหินได้เข้าเรียนรู้การปฏิบัติงานของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านในถุ้ง เพื่อนำข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดกิจกรรมมาใช้บูรณาการร่วมกันอีกด้วย

 

 

 

อัลบั้ม ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านในถุ้ง 

ภาพ / ข่าว ครูรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข