บ่อหินจัดค่ายวิชาการปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 07:12 น.

          วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ได้มีการจัดการเรียนรู้ใน 4 วิชาหลัก ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล
          การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมค่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ช่วยบูรณาการความรู้ ทักษะ และนำเสนออย่างเป็นทางการในห้องเรียน เด็กได้ประยุกต์และใช้สิ่งที่ตนเรียนรู้ แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและท้าทายให้นักเรียนได้คิด เป็นการสนับสนุนพัฒนาการเด็กทางด้านสมอง เกิดคำถามของตนเองและสนใจที่จะเรียนรู้ใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ
ผลสำเร็จของการจัดค่ายจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม ความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก การสอนโดยใช้โครงการค่ายการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยจะสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นอย่างมีความหมาย
             การจัดกิจกรรมค่าย เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการในกิจกรรม 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยเน้นบูรณาการกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งจะสามารถทำให้ผู้สอนเห็นศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน และครูผู้สอนก็เปลี่ยนบทบาททำให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม เกิดความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ทำให้อยากรู้อยากเห็น ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ ทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะฐานปฏิบัติการ วิทยากรแต่ละฐานจะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกกิจกรรม ที่ใช้ฝึกกระบวนการคิด มีความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ควบคู่กันไป

 

 

 

คลิกชมอัลบั้มภาพกิจกรรม

 

ภาพ / ข่าว รัฐกรณ์  บุญแก้วสุข


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 07:25 น.