การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 06:42 น.

       นายอรรถไกร จิตรหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ระหว่างวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2561 ณ บ้านชมเลรีสอร์ทสตูล เพื่อดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีการศึกษา 2561  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

 

 

        ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพื่อเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

คลิกชมอัลบั้มภาพกิจกรรม

ภาพ/ ข่าว รัฐกรณ์  บุญแก้วสุข

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 07:01 น.